โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ

วันที่ 11 มกราคม 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)