โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ“อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ (3 ประสาน+ธนาคารเวลา)”

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ “อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ(3ประสาน+ธนาคารเวลา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่มีการขับเคลื่อนระบบการดูแลระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ในพื้นที่  ให้คนทุกกลุ่มวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ และสร้างหลักประกันเมื่อต้องการความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่