โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมด้วยนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน” ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายก อบต.ร้องวัวแดง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ