โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)เสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อคนทุกวัย

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นางจิราพร ยามาโมโต้ เชาวน์ประยูร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) เสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่