โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนความเข้มแข็งด้านอาชีพของผู้สูงอายุ “หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชมสู่ตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566“ โดยมีผู้สูงอายุ ชมชุมผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ คณะกรรมการบริหารและสมาชิก ศพอส เข้าร่วมประชุม 80 คน องค์เครือข่าย จำนวน 20 องค์กร ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน