โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ศูนย์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่