โครงการพัฒนาศักยภาพ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ(เชียงใหม่) พร้อมด้วยนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพผู้สูงอายุโดยผู้เข้ารับการอบรมประชุมด้วยกลุ่มอาชีพต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีท่านพระครู
ปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ