โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน สู่การเรียนรู้และการปรับตัวเข้ายุคชีวิตวิถีใหม่ New Normal” ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด อพม. เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พมจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด