โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ

วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ในประเด็นการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนจังหวัดลำพูนและที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ โดยมีกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ 20 กลุ่ม รวม 80 คน

This slideshow requires JavaScript.