โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ “การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน”

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)    จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ “การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน” โดยมีผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ชมรมและเครือข่ายผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้