โครงการอบรมการดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และแผ่นดินไหว

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 256 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รู้จักวิธีการป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น