โครงการอบรมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูรยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ