โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายนายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปี 2564  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 50 คน โดยมีท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ