โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย โดยมีนายสุพจน์ วรรณก้อน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ปูคา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่