โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการ (อพมส.)

วันที่ 20 มกราคม 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอาย เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)