โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิด การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 50 คน (เป็นชาย 35 คน หญิง 15 คน) เพื่อให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าภายในศูนย์ฯ รู้จักวิธีการป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว