โครงการอบรมเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัย  “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย (นสสว.)”

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัย “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย (นสสว.)” ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2565. ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด