โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ (Up Skill) อาชีพออนไลน์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายปี 2565 กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ (UP Skill) อาชีพออนไลน์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (new normal) รุ่นที่ 5 กิจกรรม มัดย้อม ผ่านโปรแกรม ZOOM  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด