โครงการเสริมสร้างกลไกพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมายนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ และนายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากร บรรยายโครงการเสริมสร้างกลไกพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ  ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยมีนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่