โทรหา เพราะห่วงใย สายด่วน…เรามีเรา

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ โทรศัพท์สอบถามสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน รวมทั้งการแนะนำการลงทะเบียนจองวัคซีน “หมอพร้อม” ของผู้สูงอายุผ่านเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมวางแผนการให้ความช่วยเหลือ กรณีประสบปัญหาความเดือดร้อน