ใส่ใจสุขภาพคุณตาคุณยาย ชี้แจงข่าวสารโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ ประชุมผู้สูงอายุ หญิงกลุ่มB (ผู้สูงอายุที่สามารถปฏิบัติกิจวัตรได้บางส่วน) เรี่องสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -19  เรื่องการอยู่ร่วมกัน ความรักความสามัคคี ความเอื้ออาทร และการให้อภัยซึ่งกันและกัน