ใส่ใจสุขภาพคุณตา คุณยาย ผ่านระบบ Microsoft teams

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับร่วมกับจิตแพทย์และทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ปรึกษาปัญหาด้านจิตใจของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านอารมณ์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลผู้สูงอายุ ผ่านทางระบบโปรแกรม Microsoft teams