“ใส่ใจสุขภาพสูงวัย”ผ่านระบบ Microsoft teams

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานพยาบาลร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจรักษาผู้สูงอายุด้านจิตใจ ติดตามอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุใน ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ผ่านทาง Microsoft teams   เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรง