“ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม”

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทีม One Home พม. จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ประสบปัญหาทางสังคม และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากจำนวน 5 ครัวเรือน พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 195 ครัวเรือน ตามโครงการ “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” ณ บ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่