12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

นางอุบลวรรณ  จันทรสุรินทร์  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาล
นครเชียงใหม่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสสำแดงความจงรักภักดีน้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจน   พระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยาม
เทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธชัยมงคล หากมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด
ขอสัมฤทธิ์   สมพระราชหฤทัยปรารถนา ทรงเป็นคู่พระบุญญาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าของข้าพระพุทธเจ้า
และพสกนิกรไทย ทั่วทั้งปวงตลอดกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ