“58 ปี และพิธีสืบชะตา” บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงาน “58 ปี และพิธีสืบชะตา”

โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)