Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม ส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ ข้างล่างนี้นะครับ https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=12009  


ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กอช. แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ องค์กรเครือข่ายในความดูแล ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม และภาคแรงงานนอกระบบที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองยามชรา ให้ได้รับผลประโยชน์ในการดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึง ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียด ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ http://www.nsf.or.th/index.php


ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และได้ทดลองฝึกภาคปฏิบัติในการทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารที่สุขลักษณะและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ท่านสามารถ download ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ


มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ข้อมูลประชารัฐเพื่อสังคมและมาตรการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ๔ มาตรการ ท่านสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุได้ตามลิ้งค์นี้  https://www.mof.go.th/home/Press_release/News2016/148.pdf หรือลิ้งค์ข้างล่างนี้นะครับ ประชารัฐเพื่อสังคม (E6) และ มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ


โบรชัวร์ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

โบรชัวร์หน่วยงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด รายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1


ขอเชิญร่วมประกวดแต่งเพลง

กติกาและใบสมัครการประกวดแต่งเพลง


มุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาขอทานเด็กในสังคมไทยปัจจุบัน

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “มุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาขอทานเด็กในสังคมไทยปัจจุบัน”


งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

ขอแสดงความยินดีกับคุณนันทา สุวรรณ  นายมานัส  มีสกุลคุณ  และนายปกรณ์ชนม์  บูรณะศิริประวัติ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคม ในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยทั้ง 3 ท่านได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มาโดยตลอด  


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์โครงการ และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน  สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้ รายละเอียด เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรม