Category Archives: กิจกรรม

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อสอบข้อเท็จจริงและจัดทำสมุดพกครอบครัว  จำนวน 10 ราย


จิตอาสาเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการสุขภาพชุมชนตำบลหนองหอย เทศบาลนครเชียงใหม่ และชุดปฏิบัติการ​กิจการ​พลเรือน​ กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7​ (ชป.กร.ร.7​ พัน.1)​ มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ฐานะยากจน และป่วยติดบ้าน จำนวน  4 ราย ในชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่


ร้องเพลงคาราโอเกะ

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมนันทนาการ “ร้องเพลงคาราโอเกะ” เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมทำกิจกรรม พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ


จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุ

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ได้รับความอนุเคราะห์จากงานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้สูงอายุของศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)จำนวน 17 ราย


เข้าร่วมประชุม”เวทีนำเสนอบทเรียนพัฒนางานเพื่อบูรณาการงานรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุม “เวทีนำเสนอบทเรียนพัฒนางานเพื่อบูรณาการงานรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดเชียงใหม่” จัดโดย ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองงานเลขาสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่ร่วมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ กรณีผู้สูงอายุเพศหญิง จำนวน 2 ราย มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องการเข้าใช้บริการภายในศูนย์ ทั้งนี้ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จักวางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไป


กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ตามหลัก 5 ส. 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด 4.สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย


เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฎิบัติโครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในกลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในกลุ่มคนเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


ประชุมติดตามโครงการมุมสร้างสุขและเรียนรู้ “เติมรู้ เตรียมพร้อม ก่อนสูงวัย”

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมประชุมติดตามโครงการมุมสร้างสุขและเรียนรู้ “เติมรู้ เตรียมพร้อม ก่อนสูงวัย”


ประชุมหารือกระบวนงานการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคและกระบวนงานการรับฝากเงินและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ประชุมหารือกระบวนงานการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค และกระบวนงานการรับฝากเงินและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ