Category Archives: กิจกรรม

ธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ห่วงใย…ห่างไกล Covid-19

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาลลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรคโควิด – 19 และแนะนำผู้สูงอายุลงทะเบียนวัคซีนโควิด – 19  ณ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


“จิตอาสา พัฒนารักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ. ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนารักษ์สิ่งแวดล้อม” ตามโครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ณ     วัดทรายมูลเมือง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย โดยมีนายนิพันธ์ อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


ธรรมปกรณ์ พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันจันทร์ที่ 5  กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุเพศชายติดเตียง อายุ 79 ปี ที่ประสบปัญหา เนื่องจากบุตรสาวตกงานไม่มีรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบวกค้าง ผู้ใหญ่บ้านตำบลบวกค้าง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคเบื้องต้น  และวางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป


โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ศูนย์ฯ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย โดยมีนายมานพ ตันสุภายน รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ศูนย์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


วางแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีนายสุรเชษฐ์ บุญเทพ ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในการวางแผนครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่