Category Archives: กิจกรรม

โครงการอบรมเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัย  “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย (นสสว.)”

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัย “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย (นสสว.)” ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2565. ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน” ณ ห้องประชุมสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนภายหลังการถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนภายหลังการถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมวินทรี ชิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่โดยมี นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด


เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการอบรม


ต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวชวนชม จันทะวงษ์)

วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ(นางสาวชวนชม จันทะวงษ์) ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ“อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ (3 ประสาน+ธนาคารเวลา)”

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ “อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ(3ประสาน+ธนาคารเวลา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่มีการขับเคลื่อนระบบการดูแลระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ในพื้นที่  ให้คนทุกกลุ่มวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ และสร้างหลักประกันเมื่อต้องการความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่


ร่วมเวที Focus group โครงการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับบริการหรือ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุมเวที Focus group โครงการติดตาม และประเมินผล ตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นที่ปรึกษาโครงการ


ต้อนรับคณะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งชาติ (สวทช) เพื่อสำรวจข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


ตรวจสุขภาพ ผ่าน VDO Call

วันที่ 20 กรกฏารคม พ.ศ. 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจรักษาโรคเรื้อรังด้านร่างกาย ติดตามอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ผ่านระบบ Video call  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงสมวัย