Category Archives: กิจกรรม

สืบชะตาหลวงผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมตั้งโรงทาน ด้วย


โครงการ “ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้”

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจวัดตาประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ และมอบหมอนและผ้าห่ม ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน  150 คน โดยความร่วมมือจากมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ณ โรงพยาบาลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์สุขภาพตำบลหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 93 คน


มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุ  ซึ่งประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า จำนวน 1 ราย ในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรไนท์ซาฟารี ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อรอรับเข้าใช้บริการใน ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่


คณะแพทยศาสตร์ มช. ศึกษาดูงาน

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)   ต้อนรับพร้อมบรรยายภารกิจหน่วยงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ แพทย์หลักสูตรเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ราย เพื่อเรียนรู้และเห็นต้นแบบการทำงานกับผู้สูงอายุ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลสันป่ายาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุเพศหญิง  ซึ่งประสบปัญหาที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ราย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) บำรุงรักษาต้นไม้โดยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่าน ระบบ Zoom ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ และนางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานในการประชุม


เข้าร่วมประชุมการจัดงานพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานพิธีสืบชะตาหลวงให้กับผู้สูงอายุประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดโดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุเพศชาย เร่ร่อน ซี่งประสบอุบัติเหตุถูกรถชนและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ