Category Archives: กิจกรรม

นวัตกรรม “Space Walker”

ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) นำนวัตกรรม“Space Walker” ตามโครงการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสูงวัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปรับใช้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินและการทรงตัว เพื่อรักษาทางกายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหวของร่างกายให้กลับมาเป็นปกติที่สุด


นวัตกรรม “Stande-Go

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) นำนวัตกรรม “Stande-Go” ตามโครงการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสูงวัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ปรับใช้กับผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เดินไม่ได้ เพื่อฝึกการทรงตัวและฝึกลงน้ำหนักที่ขา ทำให้ผู้สูงอายุยืนได้โดยเข่าไม่พับ


ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”ณ ห้องประชุมสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา


เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 3 กรณีพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  รุ่นที่ 3 กรณีพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธี และมอบนโยบาย


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”ณ โรงแรมดิ อิมเพลสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”  ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม


โครงการอบรมเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัย  “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย (นสสว.)”

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัย “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย (นสสว.)” ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2565. ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน” ณ ห้องประชุมสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน