Category Archives: กิจกรรม

“ใส่ใจสุขภาพสูงวัย”ผ่านระบบ Microsoft teams

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานพยาบาลร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจรักษาผู้สูงอายุด้านจิตใจ ติดตามอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุใน ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ผ่านทาง Microsoft teams   เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรง


ประชุมหารือแนวทางการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ผ่านระบบ Microsoft teams

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาลร่วมกับทีมจิตเวชผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัดและนักจิตบำบัด จัดประชุมหารือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ และสังคม พร้อมทั้งตรวจรักษาและจัดกิจกรรมบำบัด  ผ่านระบบโปรแกรม  Microsoft teams เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้องเหมาะสม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ฉายภาพอนาคตสังคมไทยและทิศทางการขับเคลื่อนงาน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ฉายภาพอนาคตสังคมไทยและทิศทางการขับเคลื่อนงาน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต”   ผ่าน Zoom Video Conference  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์ปาฐก และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง  ประสานการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ผู้สูงอายุ โดยมีนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ร่วมในการพิจารณาประเมินบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย


โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ประสานการดำเนินโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่จัดกิจกรรม และห้องน้ำ เพื่อให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ร่วมในการพิจารณา ณ วัดลังการ์ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


ธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ห่วงใย…ห่างไกล Covid-19

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาลลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรคโควิด – 19 และแนะนำผู้สูงอายุลงทะเบียนวัคซีนโควิด – 19  ณ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


“จิตอาสา พัฒนารักษ์สิ่งแวดล้อม”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ. ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนารักษ์สิ่งแวดล้อม” ตามโครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ณ     วัดทรายมูลเมือง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย โดยมีนายนิพันธ์ อิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่