Category Archives: กิจกรรม

ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


มองชัด สบายตา มีสุขภาพตาที่ดี

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ร้านแว่นแก้วเชียงใหม่ จัดโครงการให้บริการตรวจสุขภาพสายตาให้กับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  เพื่อตรวจเช็คปัญหาทางด้านสายตา เพิ่มศักยภาพในการมองเห็น ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 53 ราย ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


“การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน” มีชมรมผู้สูงอายุร่วมคัดเลือก จำนวน 7 ชมรม ณ ห้องประชุมโรงแรม Grand Pa Hotel & Resort Lamphun ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน


นวัตกรรม “Space Walker”

ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) นำนวัตกรรม“Space Walker” ตามโครงการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสูงวัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปรับใช้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินและการทรงตัว เพื่อรักษาทางกายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหวของร่างกายให้กลับมาเป็นปกติที่สุด


นวัตกรรม “Stande-Go

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) นำนวัตกรรม “Stande-Go” ตามโครงการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสูงวัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ปรับใช้กับผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เดินไม่ได้ เพื่อฝึกการทรงตัวและฝึกลงน้ำหนักที่ขา ทำให้ผู้สูงอายุยืนได้โดยเข่าไม่พับ


ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”ณ ห้องประชุมสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา


เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 3 กรณีพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  รุ่นที่ 3 กรณีพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธี และมอบนโยบาย


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”ณ โรงแรมดิ อิมเพลสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”  ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม