Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศของกระทรวงฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19

ประกาศของกระทรวงฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว กรมกิจการผู้สูงอายุ


ปรับโถปลอดภัย สูงวัย Happy

ขอเชิญร่วม สนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ


การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง โดยจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิของ อปท. ทั่วประเทศ จำนวน 7,774 แห่ง ได้พร้อมกันทั่วประเทศ 10 มกราคม 2563  


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding


ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๘๙๕.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้  


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน,พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 งาน, พนักงานช่วยงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 งาน พนักงานธุรการและการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน, พนักงานช่วยงานพัสดุ จำนวน 1 งาน พนักงานดูแลระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 งาน, พนักงานช่วยงานแม่ครัว จำนวน 1 งาน พนักงานดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน, แม่บ้านประจำศูนย์ฯ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสา

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่ (ศอญ.) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่รับลงทะเบียนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) และจัดทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนจิตอาสา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้สูงอายุผู้รับบริการของ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)


กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) ขอความร่วมมือกรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งหน่วยงานในสังกัด ไม่ให้เข้าเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเงินระหว่างประเทศ GIDIFA เนื่องจาก GIDIFA แอบอ้างความร่วมมือเกี่ยวกับสหประชาชาติ  และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสหประชาชาติยืนยันว่า การดำเนินงานของ GIDIFA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ  และเป็นไปได้ว่ากิจกรรมที่ดำเนินการโดยองค์กรดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นการหลอกลวง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และส่วนราชการต่อไป