Category Archives: สาระน่ารู้

ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559

ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559  ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าสำหรับหน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจทั่วไป ท่านสามารถ download ข้อมูลได้ตามลิงค์ข้างนี้นะครับ ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559


ข้อแนะนำออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

ข้อแนะนำการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายของผู้สูงอายุไทย ท่านสามารถ download ตามลิงค์ข้างนี้นะครับ ข้อแนะนำการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ


คู่มือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

ในการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุหกล้ม และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และมีอายุยืนยาวท่านสามารถ download คู่มือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ได้เลยนะครับ


ยากันลืม คู่มือป้องกันในผู้สูงอายุ

ท่านสามารถ download ยากันลืม คู่มือป้องกันในผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการ หลงๆ ลืมๆ จาก “ภาวะสมองเสื่อม”  


คู่มือสูงวัยอย่างสมาร์ท

ท่านสามารถ download คู่มือสูงวัยอย่างสมาร์ท ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ


การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

สถานการณ์และแนวโน้มที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และอยู่ในภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งบอกเหตุที่จะต้องจัดการเพื่อเตรียมระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริการสุขภาพที่เป็นการดูและผู้สูงอายุระยะยาวในอนาคตให้สามารถรองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ท่านสามารถ downloadการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตรงนี้เลยนะครับ


เร่งรับมือ “สังคมผู้สูงอายุ”

ท่านสามารถ download ข้อมูล คาดการณ์ประชากรไทยในระยะเวลา 30 ปี ( 2553 -2558 ) จะมีผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ที่สะท้อนถึงปัญหาที่จะตามมา และเสนอต่อรัฐบาล


สาระน่ารู้ การให้บริการและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ท่านสามารถ download สาระน่ารู้ได้เป็นประจำทุกเดือน ข้อเสนอระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องของไทย โครงการศึกษาเพื่อหารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท งานวิจัยต่างๆ งานวิจัย การทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย งานวิจัย บูรณาการระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุไทย งานวิจัย แนวทางและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย งานวิจัย รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย รายงานประจำปี สถานการณ์ผู้สูงอายุ 2554


นโยบาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ท่านสามารถ download นโยบาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗  “ทำก่อน  ทำจริง  ทำทันที  เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน” ได้จากด้านล่างนี้นะครับ นโยบาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


รายงานการวิจัย ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ

ท่านสามารถ download รายงานการวิจัย ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ที่จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ