Category Archives: สาระน่ารู้

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุในกองทุนชราภาพ

ท่านสามารถ download สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุในกองทุนชราภาพ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุในกองทุนชราภาพ


ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๐

ท่านสามารถ download ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

ท่านสามารถ download พรบ ผู้สูงอายุได้จาก Link ด้านล่างนี้นะครับ พรบผู้สูงอายุ 2546 พรบ.ผู้สูงอายุ_ฉบับที่_2_พ.ศ.2553