จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2557

จดหมายข่าวศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประจำเดือนเมษายน 2557 ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ ซึ่งจะมีเป็นประจำทุกเดือน จดหมายข่าวเดือนเมษายน


จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2557

จดหมายข่าวศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประจำเดือนมีนาคม 2557   ท่านสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ ซึ่งจะมีเป็นประจำทุกเดือน จดหมายข่าวเดือนมีนาคม


ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

ท่านสามารถ download ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ท่านสามารถ download ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จากด้านล่างนี้นะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ


สรุปมติและการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ท่านสามารถ download สรุปมติและการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)ได้จากด้านล่างนี้นะครับ สรุปมติและการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการดำเนินงานผู้สูงอายุแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) เปิดปริญญาโทหลักสูตร สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) เบอร์โทร 0-5426-8703 , 082-3838861


ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย

ท่านสามารถ download ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ได้จากด้านล่างนี้นะครับ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย


รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ

ท่านสามารถ download รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ รวมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ


คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ

ท่านสามารถ download คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้จากด้านล่างนี้นะครับ คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ


คู่มือการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่

ท่านสามารถ download คู่มือการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จากด้านล่างนี้นะครับ คู่มือการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่