Category Archives: กิจกรรม

ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 13 มกราคม 2565  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินเคส ชายไทยอายุ 65 ปี ไร้ที่พึ่ง อาศัยอยู่ที่วัดป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยระหว่างที่รอการติดตามญาติ วัดป่าตึงให้ความอนุเคราะห์ที่อยู่อาศัยในเบื้องต้น ทั้งนี้ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนให้การช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป


โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ

วันที่ 11 มกราคม 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


ประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุออนไลน์

วันที่ 11 มกราคม 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุออนไลน์ ร่วมกับ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางจิราพร เชาว์ประยูรยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม


ตรวจหาเชื้อโควิด – 19

วันที่ 10 มกราคม 2565  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและยกระดับความปลอดภัย ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็ม 3)

              วันที่ 6 มกราคม 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) แก่บุคลากรและผู้สูงอายุ รวมจำนวน 57 ราย ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(ชียงใหม่)


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 6 มกราคม 2565  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 (ITA)

          วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ YouTube Live โดยการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับชมผ่าน FaceBook และ Youtube ช่อง ITAS NACC ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ให้ความรู้การใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ “ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวข้อมือแขนท่อนล่าง และข้อศอก และระบบฟื้นฟูระบบความรู้คิดด้วยคลื่นสมองแบบป้อนกลับ ให้แก่เจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ และงานพยาบาล เพื่อให้ผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯได้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลและได้รับการบริการที่ดีขึ้น โดยมีเป็นผู้แนะนำวิธีใช้งานอย่างถูกต้อง ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


ของขวัญปีใหม่ กระทรวง พม.

            วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564เวลา 09.00 น. นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อน ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับ กระทรวงกลาโหม โครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” และงานแถลงข่าวของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับประชาชน ปี 2565 การมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


รับมอบอุปกรณ์

 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)รับมอบอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1.โต๊ะข้างเตียง จำนวน 14 ตัว 2.รถเข็นมาตรฐาน จำนวน 10 ตัว 3.รถเข็นแบบพับได้ จำนวน 3 ตัว และ 4.รถเข็นอาบน้ำ 1 ตัวรวมมูลค่า 158,580 บาท เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่