Category Archives: กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ(เชียงใหม่) พร้อมด้วยนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพผู้สูงอายุโดยผู้เข้ารับการอบรมประชุมด้วยกลุ่มอาชีพต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ


แบ่งปันสุข สร้างรอยยิ้ม พิมพ์ใจธรรมปกรณ์

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอภิรชญา  ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้กำลังใจผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ที่ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น พร้อมทั้งมอบของอุปโภค บริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายนายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปี 2564  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 50 คน โดยมีท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ


พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ อพมส. การอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง”

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ อพมส.ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) โดยท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 50 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)

          วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) โดยมีนางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ในพื้นที่ 3 ประสานบูรณาการฯ ตำบลป่าหุ่ง และในจังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564   นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ จำนวน 1 แห่ง  ณ วัดท่าต้นแหน ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตามโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ร่วมกับกรรมการตรวจรับวัสดุ ทต.ดอยแก้ว


วอนช่วยเหลือ 2 ตายาย ลูกชายนำบ้านไปจำนอง บ้านถูกขายทอดตลาดไร้ที่อยู่

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมกับกิ่งกาชาดจังหวัด ปลัดอำเภอสันทราย อพม. อสม.และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตามสื่อออนไลน์ “วอนช่วยเหลือ 2 ตายาย ลูกชายนำบ้านไปจำนอง บ้านถูกขายทอดตลาดไร้ที่อยู่” โดย ศพส.บ้านะรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารและหน้ากากผ้า และมีผู้บริจาคเงินเข้าบัญชีของผู้สูงอายุจำนวนหนึ่ง รวมทั้งมีการระดมทุนภายในท้องถิ่นเพื่อจัดหาวัสดุปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหลังใหม่แล้ว  ขณะนี้เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างประสานเรื่องขอใช้สถานที่ปลูกที่พักอาศัย


แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน “Application Time Bank”

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้ารับฟังการบรรยายสาธิตการใช้งาน แอปพลิเคชั่น ธนาคารเวลา  (TimeBank)  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา แอปพลิเคชั่น โดยวิทยากร นายอลงกต กองมณี อาจารย์และนางสาวพัชรี ยางยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้