ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

       วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ (Anti Ageing Activity) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ทั้ง 12 ศูนย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมรองเมือง โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


พิธีสืบชะตาหลวงของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 21

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ    บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุในศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงของผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 21 ณ. วัดสวนดอกพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี รองประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักคุณค่าผู้สูงอายุ รวมถึงเพื่อเชิดชูเกียรติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 2,000 คน


บรรยายสิทธิผู้สูงอายุ และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์ COVID-19

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมายนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ นายสามารถ เมืองไชย นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรบรรยายสิทธิผู้สูงอายุ และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 180 ราย 


กิจกรรม “พ่นสีกระถางปูนปลูกต้นไม้จากผ้าขนหนู”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุกลุ่ม A(ผู้สูงอายุที่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้มาก) “พ่นสีกระถางปูนปลูกต้นไม้จากผ้าขนหนู” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ สายตา และมีสมาธิ  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  1.เว้นระยะห่างทางสังคม 2.สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 3.ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังการทำกิจกรรม https://www.facebook.com/thammapakorncnx/


เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัด “ศูนย์ปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดเชียงใหม่”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอภิรชยา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมาย  นางศุภกานต์ อินทุทรัพย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมนางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัด “ศูนย์ปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนผู้ประสบปัญหา และเป็นการประสาน ส่งต่อการทำงานได้อย่างรวดเร็วในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินและวิกฤต โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎร บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/thammapakorncnx/


ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงาน”พิธีสืบชะตาหลวง”

              วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอภิรชยา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงาน “พิธีสืบชะตาหลวง” ให้กับผู้สูงอายุ 25 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ.วัดสวนดอกพระอารามหลวง โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรร์(เชียงใหม่). https://www.facebook.com/thammapakorn.dop.go.th/


นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์​ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่ง ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุม จำนวนกว่า 800 คน​ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุม ดังกล่าว ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพฯhttps://www.facebook.com/thammapakorn.dop.go.th/