คู่มือ การดำเนินโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ได้แก้ไขประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน  โดยประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 ง เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ชัดเจนและถูกต้องตามประกาศดังกล่าวจึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก (Project Guide for Welfare Services for the Elderly in Difficult Conditions )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ต่อไป


คู่มือ การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพตามประเพณี

กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ได้แก้ไขประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี โดยประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 ง เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ชัดเจนและถูกต้องตามประกาศดังกล่าวจึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (Manual for project implementation to support the management of elderly bodies according to tradition) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง)


จัดกิจกรรมโครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนทำหน้ากากผ้า ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิด การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 45 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้มีองค์ความรู้เรื่องการจัดทำหน้ากากผ้า และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ส่งมอบสุขภัณฑ์ห้องน้ำและราวจับให้กับผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ร่วมส่งมอบสุขภัณฑ์ห้องน้ำและราวจับให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี  นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบ และนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายก อบต. ร้องวัวแดง เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งมอบสุขภัณฑ์ห้องน้ำและราวจับให้ผู้สูงอายุ จำนวน 26 ราย


รับมอบหน้ากาก Face Shield และหน้ากากผ้า

วันที่ 22 เมษายน 2563 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) รับมอบหน้ากาก Face Shield  และหน้ากากผ้า จาก นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ เพื่อใช้ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ทีม One Home พม.เชียงใหม่เดินเคาะประตูบ้าน เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบหน้ากากผ้า

วันที่ 20 เมษายน 2563 ทีม One Home พม.เชียงใหม่ โดยนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พมจ.เชียงใหม่และนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เดินเคาะประตูบ้าน ตามนโยบายของรัฐ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบหน้ากากผ้า ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ชุมชน 5 ธันวา ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อม ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ สรงน้ำพระประจำศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เนื่องจากวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี คนล้านนาเรียกวันสำคัญวันนี้เป็น “วันพญาวัน” และถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่และเป็นวันที่ดีที่สุดของปี ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกัน อย่างเคร่งครัด 1.Social Distancing (เว้นระยะห่างทางสังคม) 2.สวมใส่หน้ากากอนามัย  3.ล้างมือทุกครั้งหลังการทำกิจกรรม


ลงนามบันทึกข้อตกลงอุดหนุน ในการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ

วันที่ 10 เม.ย. 63 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงรับเงินอุดหนุน ในการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563 เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 26 แห่งๆละ5,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 130,000 บาท