มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับร้อยตรีองอาจ ประดับเพชร หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยและพัฒนาชุมชนอำเภอจอมทอง ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 หลัง


ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดประชุมประจำเดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เป็นประธานในการประชุม


ทำบุญศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครอบครัวจุลกัณฑ์ ซึ่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์กับประชาชนทุกช่วงวัย


เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง

วันที่ 12 กันยายน 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ในรูปแบบไฮบริด ระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด


มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยแก้ว  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ราย


มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับเทศบาลตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย จำนวน 9 หลัง


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแม และองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย จำนวน 15 หลัง


ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2565  เพื่อหนุนเสริมพลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมสูงวัยและเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุแก่สังคม ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด


ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่  ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชนและการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่