นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และทีม One Home เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565  ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นายอนันต์ ดนตรี) และทีม One Home เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการด้านสังคม ณ ห้องรับรองศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่


ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน หน่วยงาน ทีม One Home

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน หน่วยงาน ทีม One Home พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่


“การประชุมตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2565 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นายอนันต์ ดนตรี)

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565  ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นายอนันต์ ดนตรี) ตรวจติดตาม    ความคืบหน้าการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


รับมอบเกียรติบัตรองค์กร ระดับส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)รับมอบเกียรติบัตรองค์กร ระดับส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)


เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ.2566-2570

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ.2566-2570 ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม


โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ (Up Skill) อาชีพออนไลน์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายปี 2565 กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ (UP Skill) อาชีพออนไลน์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (new normal) รุ่นที่ 5 กิจกรรม มัดย้อม ผ่านโปรแกรม ZOOM  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด


ต้อนรับคณะรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับคณะรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ซ่อม สร้างสุข เพื่อชุมชน

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ซ่อม สร้างสุข เพื่อชุมชน” โดยนางณัฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมประชุมเก็บข้อมูลและสนทนากลุ่ม(Focus-Group) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมเก็บข้อมูลและสนทนากลุ่ม (Focus-Group)  กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาทางไกลของผู้สูงอายุ ณ ศพอส.ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ต้อนรับคณะติดตามผล โครงการ S-TOP

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับคณะติดตามผลโครงการพัฒนารูปแบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ (S-TOP) ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)