รับมอบหน้ากากอนามัย Face shield จำนวน 100 ชิ้น

วันที่ 10 เม.ย. 63 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) รับมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 100 ชิ้น จากนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)


แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)


ประกาศของกระทรวงฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19

ประกาศของกระทรวงฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว กรมกิจการผู้สูงอายุ


โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ

วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ในประเด็นการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุ ได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนจังหวัดลำพูนและที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ โดยมีกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ 20 กลุ่ม รวม 80 คน


จัดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ

วันที่ 29 มกราคม 63 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ดำเนินการจัดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนชีวิตก่อนก้าวเข้าสู่วัยเกษียรณหรือวัยสูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา อาสาสมัคร ครู อาจารย์ รวม 100 คน


ไหว้พระ 9 วัด

วันที่ 29 มกราคม 2563 ศูนย์ฯบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมนำผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง (กลุ่มA )ไหว้พระ 9 วัด  ได้แก่วัดหมื่นล้าน วัดพันอ้น วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพันเตา  วัดหมื่นตูม วัดเจ็ดริน วัดชัยพระเกียรติ วัดพระสิงห์วรวิหารและวัดดวงดี เพื่อความเป็นศิริมงคลในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ


ปรับโถปลอดภัย สูงวัย Happy

ขอเชิญร่วม สนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ


การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง โดยจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิของ อปท. ทั่วประเทศ จำนวน 7,774 แห่ง ได้พร้อมกันทั่วประเทศ 10 มกราคม 2563