โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ณ วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)   ลงพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงการดำเนินโครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ โดยมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการฯ


ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา…ศึกษาดูงาน

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 50 ราย เข้าศึกษาดูงาน และมอบหมายให้ นางสาวกนกกาญจน์ ศีละวงษ์เสรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “งานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมายในองค์กร” เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำงานกับองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


มองชัด สบายตา มีสุขภาพตาที่ดี

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ร้านแว่นแก้วเชียงใหม่ จัดโครงการให้บริการตรวจสุขภาพสายตาให้กับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  เพื่อตรวจเช็คปัญหาทางด้านสายตา เพิ่มศักยภาพในการมองเห็น ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 53 ราย ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


“การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน” มีชมรมผู้สูงอายุร่วมคัดเลือก จำนวน 7 ชมรม ณ ห้องประชุมโรงแรม Grand Pa Hotel & Resort Lamphun ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน


นวัตกรรม “Space Walker”

ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) นำนวัตกรรม“Space Walker” ตามโครงการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสูงวัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปรับใช้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินและการทรงตัว เพื่อรักษาทางกายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหวของร่างกายให้กลับมาเป็นปกติที่สุด


นวัตกรรม “Stande-Go

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) นำนวัตกรรม “Stande-Go” ตามโครงการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสูงวัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ปรับใช้กับผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เดินไม่ได้ เพื่อฝึกการทรงตัวและฝึกลงน้ำหนักที่ขา ทำให้ผู้สูงอายุยืนได้โดยเข่าไม่พับ


ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”ณ ห้องประชุมสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา