การ์ดไม่ตก” เตรียม ยก2 กับ Covid-19

📢📢”การ์ดไม่ตก” เตรียม ยก2 กับ Covid-19📢📢มาตราการการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสcovid-19โดย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิร่างกาย และทำความสะอาดยานพาหนะด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อน- หลัง การนำผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจรักษา ณ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ https://www.facebook.com/thammapakorn.dop.go.th/


นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานและการบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ ตลอดจนเข้าพบปะพูดคุยพร้อมมอบขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ โดยมีนางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ต่อมาเวลา 11.30น. รอง อผส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง หลังจากนั้นเวลา 13.30 น.ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศพอส. ที่บูรณาการงานของกระทรวง พม. กรมกิจการการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งภาคีเครือข่าย ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้


ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)  เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 18 ปี พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศจำนวน 18 รางวัล หน่วยงานบริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ จำนวน 18 รางวัล หน่วยงาน บริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนที่สนับสนุน “พม.ห่วงใยสู้ภัยโควิด 19” จำนวน 36 รางวัล รวมจำนวน 72 รางวัล  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.”  จำนวน 9 รางวัล ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เข้าร่วมรับรางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย


“รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)”

         เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วงสถานการณ์ Covid-19 และทบทวนแผนงานโครงการ ปี 2563-2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทาง พม. และการปรับเปลี่ยนวิถีใหม่ นำสังคมไทยไปสู่ Active Ageing” และหารือถึงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค เพื่อบูรณการการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการนี้ อธิบดีฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ ซึ่งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ได้รับรางวัล ดังนี้1. รางวัลหน่วยงานของกรมกิจการผู้สูงอายุที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม2. รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นรูปธรรมดีเด่น 3. รางวัลการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ ปี พ.ศ. 2563 -ประเภทบุคคล“Rizing Star” (ผู้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีเด่น) จำนวน 2 คน ณ ห้องบอลลูม 1…


“ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม”

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทีม One Home พม. จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ประสบปัญหาทางสังคม และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากจำนวน 5 ครัวเรือน พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 195 ครัวเรือน ตามโครงการ “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” ณ บ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามงานของหน่วยงาน one home พม.เชียงใหม่

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามงานของหน่วยงาน one home พม.เชียงใหม่ และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลเด็ก Day care Night Care รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางและนโยบายในการทำงาน รวมถึงติดตามงานตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการบูรณาการในการผลิตสินค้า ช่องทางการขายและอาศัยช่องวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาปรับแก้ไขโดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้ชี้แจงและตอบข้อสั่งการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิด การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 50 คน (เป็นชาย 35 คน หญิง 15 คน) เพื่อให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าภายในศูนย์ฯ รู้จักวิธีการป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว


โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย

วันที่ 18 มิถุนายน 2563  นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มอบหมายให้นางพุทธินันท์ บัวแก้ว นักพัฒนาสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม 50 คน