เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 3 กรณีพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  รุ่นที่ 3 กรณีพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธี และมอบนโยบาย


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”ณ โรงแรมดิ อิมเพลสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”  ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม


โครงการอบรมเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัย  “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย (นสสว.)”

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัย “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย (นสสว.)” ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2565. ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านผู้สูงอายุเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ “การประชุมคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัด 1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน” ณ ห้องประชุมสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนภายหลังการถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนภายหลังการถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมวินทรี ชิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่โดยมี นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด


เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยกระดับการดูแลผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการอบรม


ต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวชวนชม จันทะวงษ์)

วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ(นางสาวชวนชม จันทะวงษ์) ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ“อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ (3 ประสาน+ธนาคารเวลา)”

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ “อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ(3ประสาน+ธนาคารเวลา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่มีการขับเคลื่อนระบบการดูแลระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ในพื้นที่  ให้คนทุกกลุ่มวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ และสร้างหลักประกันเมื่อต้องการความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์เชียงใหม่