ร่วมเวที Focus group โครงการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับบริการหรือ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุมเวที Focus group โครงการติดตาม และประเมินผล ตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นที่ปรึกษาโครงการ


ต้อนรับคณะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งชาติ (สวทช) เพื่อสำรวจข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขยายผลการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


ตรวจสุขภาพ ผ่าน VDO Call

วันที่ 20 กรกฏารคม พ.ศ. 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจรักษาโรคเรื้อรังด้านร่างกาย ติดตามอาการเจ็บป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ผ่านระบบ Video call  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรงสมวัย


ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี และลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุเพศชาย อายุ 70 ปี พลัดหลงออกจากบ้านน้องชายและเร่ร่อนพักอาศัยบริเวณสี่ไฟแดงกองพันสัตว์ต่าง ทั้งนี้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง   จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามหาญาติและญาติรับกลับบ้านเรียบร้อย


จิตอาสา “แบ่งปันสุข บ้านธรรมปกรณ์สู่ชุมชน”

วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่ ร่วมกับ นิคมสร้างตนเองดอยเต่า จัดกิจกรรมจิตอาสา “แบ่งปันสุข บ้านธรรมปกรณ์สู่ชุมชน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงอายุพื้นที่ อบต. โปงทุ่ง รวมจำนวน 10 ราย


เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผ่านระบบ Zoom ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน


ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน และการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน สู่การเรียนรู้และการปรับตัวเข้ายุคชีวิตวิถีใหม่ New Normal” ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด อพม. เจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พมจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด


ติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)ติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ณ พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านโป่ง และเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 9 หลัง


ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 เพื่อมอบนโยบาย วางแผนการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เป็นประธานในการประชุม